یافتن محصولات و سرویس ها

VPS-1
شروع از
$47.45 USD ماهانه
2 Core CPU
60 GB Raid 10 SSD
2 TB Premium Bandwidth
2 IPv4 Addresses
1 /64 IPv6 Address block
DirectAdmin or cPanel
Managed or UnmanagedVPS-2
شروع از
$77.45 USD ماهانه
CPU 4 Core
120 GB Raid 10 SSD
3 TB Premium Bandwidth
6 GB RAM
2 IP Addresses
1 /64 IPv6 Address block
DirectAdmin or cPanel
Managed or Un ManagedVPS-3
شروع از
$107.45 USD ماهانه
6 Core CPU
200 GB Raid 10 SSD
4 TB Premium Bandwidth
8 GB RAM
2 IPv4 Addresses
1 /64 IPv6 Address block
DirectAdmin or cPanelVPS-4
شروع از
$142.45 USD ماهانه
8 Core CPU
260 GB Raid 10 SSD
5 TB Premium Bandwidth
12 GB RAM
2 IP Addresses
1 /64 IPv6 Address block
DirectAdmin or cPanelVPS-5
شروع از
$207.45 USD ماهانه
12 Core CPU
360 GB Raid 10 SSD
6 TB Premium Bandwidth
24 GB RAM
2 IP Addresses
1 /64 IPv6 Address block
DirectAdmin or cPanelPowered by WHMCompleteSolution